11:29
Someone's Gaze. Cortometraje de animación y anime de Makoto Shinkai 07:12

Someone’s Gaze

KAIE and the Phantasus's Giants. Cortometraje de animación Hafidz Azroi 02:24
Shelter. Anime y Cortometraje de animación japonés de Toshifumi Akai 06:07

Shelter

X-Story. Cortometraje ruso de animación dirigido por Vitaliy Shushko 12:44

X-Story

Typhoon Noruda (Taifuu No Noruda). Cortometraje de animación anime 13:15

Typhoon Noruda

Fastening days. Cortometraje de animación japonés 11:12

Fastening Days

03:36

La silla de Paulette

Little Heart (自主制作アニメ). Cortometraje de animación anime 05:14

Little Heart

04:05
Chiruri. Cortometraje anime japonés 08:27

Chiruri

Raintown. Anime cortometraje de animación japonés de Hiroyasu Ishida 09:55

Rain Town

Mi último día. Cortometraje de animación y drama de Barry Cook 09:14

Mi último día

Out of sight. Cortometraje taiwanés de animación 05:27

Out of Sight

La confesión de Fumiko (Fumiko's Confession). Cortometraje anime 02:13

La confesión de Fumiko

Kakurenbo: Hide and Seek. Cortometraje de animación y anime japones 25:43

Kakurenbo: Hide and Seek

Other worlds. Cortometraje de animación japonés y anime Makoto Shinkai 01:29

Other Worlds

Yukis sun. Cortometraje Anime de Hayao Miyazaki 04:55

Yuki´s Sun